A Celtic Language School estem compromesos amb els més alts estàndards en l’ensenyament de la llengua anglesa. La nostra escola està situada al centre de la vila, a 2 minuts de l’estació de tren i a prop de tots els comerços i restaurants. Celtic Language School és ideal per a estudiants de totes les edats i orígens. Els estudiants que decideixen estudiar amb nosaltres gaudeixen d’una experiència d’aprenentatge d’alta qualitat, en un ambient agradable i de recolzament constant.

  • Les classes segueixen una metodologia comunicativa mitjançant un aprenentatge basat en projectes.
  • Les classes estan enfocades a millorar l’expressió i comprensió oral i l’expressió i comprensió escrita.
  • La gramàtica s’introdueix de manera natural a la classe mitjançant la presentació de situacions específiques i dins de contexts determinats.
  • Els nostres professors són nadius, amb experiència i professionalment qualificats i apassionats de la docència.
  • La programació dels nostres cursos està adaptada al Marc Comú Europeu de les Llengües.
Nivell Escoltar Llegir Parlar Escriure
A1 Reconec paraules i expressions molt bàsiques que s'utilitzen habitualment, relatives a mi mateix, a la meva família i al meu entorn immediat quan es parla lentament i amb claredat. Comprenc paraules i noms conegut i frases molt senzilles; per exemple, les que hi ha en rètols, cartells i catàlegs. Utilitzo expressions i frases senzilles per a descriure el lloc on visc i les persones que conec. Sóc capaç d'escriure postals curtes i senzilles; per exemple, per enviar felicitacions. Sé omplir formularis amb dades personals; per exemple, el nom, la nacionalitat i la meva adreça en el formulari del registre d'un hotel.
A2 Comprenc frases i el vocabulari més habitual sobre temes d'interès personal (informació personal i familiar molt bàsica, compres, lloc de residència, ocupació). Sóc capaç de capta la idea principal d'avisos i missatges breus, clars i senzills. Sóc capaç de llegir textos molt breus i senzills. Sé trobar informació específica en escrits senzills i quotidians com anuncis publicitaris, prospectes, menús i horaris, i comprenc cartes personals breus i senzilles. Puc comunicar-me en tasques senzilles i habituals que requereixen un intercanvi simple i directe d'informació sobre activitats i assumptes quotidians. Sóc capaç de realitzar intercanvis socials molt breus, encara que, generalment, no comprenc prou com per mantenir la conversa per mi mateix. Sóc capaç d'escriure notes i missatges breus i senzills relatius a les meves necessitats immediates. Puc escriure cartes personals molt senzilles; per exemple, agraint alguna cosa a algú.
B1 Comprenc les idees principals quan el discurs és clar i normal i es tracten assumptes quotidians que tenen lloc a la feina, a l'escola, durant el temps d'oci, etc. Comprenc la idea principal de molts programes de ràdio o televisió que tracten temes actuals o assumptes d'interès personal o professional, quan l'articulació és relativament lenta i clara. Comprenc textos redactats en una llengua d'ús habitual i quotidià o relacionada amb el treball. Comprenc la descripció d'esdeveniments, sentiments i desitjos en cartes personals. Sé desenvolupar-me en gairebé totes les situacions que es em presenten quan viatjo a on es parla aquesta llengua. Puc participar espontàniament en una conversa que tracti temes quotidians d'interès personal o que siguin pertinents per a la vida diària (per exemple, família, aficions, feina, viatges i esdeveniments actuals). Sóc capaç d'escriure textos senzills i ben enllaçats sobre temes que em són coneguts o d'interès personal. Puc escriure cartes personals que descriuen experiències i impressions.
B2 Comprenc discursos i conferències extensos i fins i tot segueixo línies argumentals complexes sempre que el tema sigui relativament conegut. Comprenc gairebé totes les notícies de televisió i els programes sobre temes actuals. Comprenc la majoria de les pel·lícules en què es parla en un nivell de llengua estàndard. Sóc capaç de llegir articles i informes relatius a problemes contemporanis en què els autors adopten postures o punts de vista concrets. Comprenc la prosa literària contemporània. Puc comunicar-me amb certa fluïdesa i espontaneïtat, el que possibilita la comunicació normal amb parlants nadius. Puc prendre part activa en debats desenvolupats en situacions quotidianes explicant i defensant els meus punts de vista. Sóc capaç d'escriure textos clars i detallats sobre una àmplia sèrie de temes relacionats amb els meus interessos. Puc escriure redaccions o informes transmetent informació o proposant motius que donin suport o refuten cartes que destaquen la importància que li dono a determinats fets i experiències.
C1 Comprenc discursos extensos fins i tot quan no estan estructurats amb claredat i quan les relacions estan només implícites i no s'assenyalen explícitament. Comprenc sense molt esforç els programes de televisió i les pel·lícules. Comprenc textos llargs i complexos de caràcter literari. Comprenc articles especialitzats i instruccions tècniques llargues, encara que no es relacionin amb la meva especialitat. M’expresso amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de buscar de forma molt evident les expressions adequades. Utilitzo un llenguatge amb flexibilitat i eficàcia per a fins socials i professionals. Formulo idees i opinions amb precisió i relaciono les meves intervencions habitualment amb les d'altres parlants. Sóc capaç d'expressar-me amb textos clars i ben estructurats exposant punts de vista de certa extensió. Puc escriure sobre temes complexos en cartes, redaccions o informes ressaltant el que considero que són aspectes importants. Selecciono l'estil apropiat per als lectors als quals van dirigits els meus escrits.
C2 No tinc cap dificultat per comprendre qualsevol tipus de llengua parlada, tant en converses en viu com en discursos retransmesos, encara que es produeixin a una velocitat de parlant nadiu, sempre que tingui temps per familiaritzar-se amb l'accent. Sóc capaç de llegir amb facilitat pràcticament totes les formes de llengua escrita, incloent textos abstractes estructuralment o lingüísticament complexos com, per exemple, manuals, articles especialitzats i obres literàries. Participo sense esforç en qualsevol conversa o debat i conec bé modismes, frases fetes i expressions col·loquials. M’expresso amb fluïdesa. Si tinc un problema, manejo la dificultat amb tanta discreció que els altres gairebé ni se n’adonen. Sóc capaç d'escriure textos clars i fluids en un estil apropiat. Puc escriure cartes, informes o articles complexos que presenten arguments amb una estructura lògica i eficaç que ajudi el destinatari a fixar-se en les idees importants i a recordar-les. Escric resums i ressenyes d'obres professionals o literàries.